Spørgsmål & Svar


Hvornår startede Småskolen Christianshede?
Småskolerne har eksisteret siden 1979. Det startede som et pædagogisk projekt af nyuddannede lærere fra Det Nødvendige Seminarium i Tvind.  Christianshede Zoo, som på den tid havde både tigre og chimpanser var en af de første baser for Småskolerne.

I 1986 oprettedes der ny lovgivning på anbringelsesområdet, og Småskolen på Christianshede Zoo blev godkendt under den nye betegnelse “opholdssted”.

 

Hvordan er stedet godkendt?
Opholdsdelen er godkendt af Socialtilsyn Midt som også fører tilsyn med tilbuddet.

Den Interne Skole har en driftsoverenskomst med Ikast – Brande kommune, som fører tilsyn med skolens dagbehandlingstilbud, og med at undervisningens niveau lever op til, hvad der almindeligvis kræves af undervisningen i folkeskolen.

 

Hvordan er økonomien organiseret?
Småskolen Christianshedes regnskaber revideres af revisorfirmaet Beierholm i Holstebro.

Driften af Småskolen kommer via betalinger fra de kommuner, der henviser unge til hhv. skoledelen og/eller opholdsdelen.

Budgetter og opholdstakster godkendes af Socialtilsyn Midt. Al information ift. budgetter, årsrapporter og brug af offentlige midler er offentligt tilgængelige, ligesom tilsynsrapporter og årsregnskaber for opholdsstederne er det.

Alle midler som opholdsstederne modtager fra kommuner, dvs. opholdsbetaling for henviste børn og unge anvendes i overensstemmelse med de godkendte budgetter, med det formål at støtte den enkelte ift. personlig udvikling. Udviklingsmålene er beskrevet i den anbragte unges Handleplan, jf. Serviceloven §140, som udfærdiges af den anbringende kommune.

Alle offentlige midler bliver fuldt ud afregnet og revideret ift. til dette formål, og bliver ikke og kan heller ikke bruges til noget andet formål.

Hvordan bruges pengene på opholdsstedet og den interne skole?
Det er lederen i samråd med personalegruppen på skolen, der bestemmer, hvorledes pengene anvendes inden for de budgetterede rammer.

Ledelsen af skolen står til ansvar over for bestyrelsen og de godkendende myndigheder i forhold til, at budgetter overholdes, og opgaverne løses forsvarligt pædagogisk, økonomisk og på anden vis.

Hvordan er Småskolen Christianshede organiseret rent juridisk?
Småskolen Christianshede er en selvejende fond. I tilfælde af at fonden opløses, skal ev. formue bruges til et lignende formål som det, beskrevet i formålsparagraffen.

Bestyrelsen består af fem medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende.

Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor, og budgetter og regnskaber godkendes af bestyrelsen og de respektive tilsynsmyndigheder.

Hvem går på Småskolen Christianshede?
Børn og unge som har brug for at starte på en friske, i trygge rammer med masser af dyr og natur – og ikke mindst med voksne som kan støtte dem i at komme i positiv udvikling, både personligt og socialt. Mange som ikke har kunnet trives i folkeskolen ender også med at få en 9. klasses afgangseksamen.

Målgruppebeskrivelsen for Småskolen Christianshede lyder:

Småskolen Christianshede modtager børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt med deraf følgende sociale, personlige og skolemæssige problemer.

Der modtages børn og unge, der af socialpsykiske årsager har personlige, sociale og kognitive problematikker; nogle af dem er diagnosticerede med opmærksomheds- og tilknytningsforstyrrelser eller lettere mental retardering.

Der modtages børn og unge, der er truede af begyndende misbrug for kriminalitet.

Er Småskolen Christianshede selvstændig?
Småskolen er organiseret som en selvejende fond. Fonden ejer selv bygningerne. Småskolen Christianshede er en selvstændig institution.
Har Småskolen Christianshede overenskomst?
Eftersom de anbringende kommuner har en måneds opsigelsesvarsel af det anbragte barn eller unge menneske, har medarbejderstaben også kun en måneds opsigelsesvarsel, hvorfor der ikke foreligger en overenskomst, som ellers normalt er normeret til en tre måneders opsigelsesfrist.
Bruger Småskolen Christianshede frivillig arbejdskraft?
Nej.
Hvem leder Småskolen Christianshede?
Øverste besluttende myndighed på Småskolen Christianshede er bestyrelsen, der består af 5 medlemmer med forskellige social-pædagogiske erfaringer.

Den daglige drift foretages af forstanderen, souschefen og opholdsdelslederen i tæt samarbejde med lærerne og pædagogerne.

 

Småskolen Christianshede

Christianshedevej 46
7441 Bording

info@christianshede.dk
tlf. 86 86 92 22
cvr nr. 10198844

Sikkerpost sendes til:
Helle@christianshede.dk
Charlotte@peterslyst.dk

Leder Charlotte Grønhøj
tlf. 51 15 51 90